ماشین ریمن به طور منظم در نمایشگاه های مربوط به صنعت شرکت می کند تا دیدگاه ما را افزایش دهد و محصولات با کیفیت ما را نمایش دهد.